رئيس انجمن دكتر جواد باستار دكتر جواد باستار
 
دبير اجرائي دكتر محمد بهكام شادمهر دكتر محمدبهكام شادمهر
 
خزانه دار دكتر احمد تاج‌الدين دكتر احمد تاج‌الدين
 
عضو هيأت مديره دكتر ضياءالله حقي دكتر ضياءالله حقي
 
عضو هيأت مديره دكتر حمیدرضا داوری


 
بازرس دكتر حسنعلی محبی