در حاشیه کنگره سالیانه جراحان توراکس ، انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار گردید. در پایان دکتر جواد باستار، دکتر محمد بهکام شادمهر، دکتر احمد تاج الدین، دکتر ضیاءالله حقی و دکتر حمیدرضا داوری به عنوان اعضای هیئت مدیره و دکتر حسنعلی محبی به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.

چهلمین کنگره
جامعه جراحان ایران

20-24 اردیبهشت ماه 1395

مرکز همایشهای رازی برگزار می شود